wcag
Aa high contrast

DRUKARNIA

język

regulamin

§ 1. Przedmiot OWU

 1. Niniejsze OWU mają zastosowanie do Usług poligraficznych świadczonych przez A-Z Color na zlecenie Klientów, o ile indywidualnie uzgodnione z Klientem warunki Umowy nie stanowią inaczej.

 2. Odstępstwo od postanowień OWU, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić także w Umowie o współpracy między A-Z Color, a Klientem. W przypadku gdy A-Z Color zawarł z Klientem Umowę o współpracy to OWU stanowią jej część, o ile zostanie to wyraźnie zastrzeżone w treści Umowy o współpracy. W takim wypadku, w razie kolizji postanowień Umowy o współpracy z OWU, postanowienia Umowy o współpracy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU.

 3. Zasady realizacji usługi zawarte w OWU zostały określone na stronie internetowej A-Z Color, tj. https://www.azcolor.com.pl/pl.regulamin.html.

 4. Wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego przesłany przez Klienta, w szczególności ogólne warunki umów oraz warunki zakupu Klienta, nie mają zastosowania, o ile nie zostaną zaakceptowane przez A-Z Color w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Niniejsze OWU nie ma zastosowania do konsumentów.

 

§ 2. Zapytanie ofertowe

 1. Klient może skierować do A-Z Color, Zapytanie ofertowe w formie pisemnej na adres siedziby: ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie, a także za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  1. telefon: 29 764 95 50, 29 764 95 51;

  2. e-mail:​

 2. Zapytanie ofertowe powinno określać szczegółowy opis zamawianych Usług poligraficznych, w tym ilość, rodzaj i wymiary Produktu, jak również oczekiwany termin realizacji Usług poligraficznych i sposób odbioru przez Klienta Produktu. Do Zapytania ofertowego mogą również zostać dołączone pliki zawierające materiały konieczne do wykonania Usług poligraficznych.

 3. Pliki, o których mowa w ust. 2 powyżej, powinny spełniać wymogi określone w Załączniku nr 1 do OWU pn. „Wymagania techniczne dotyczące gotowych projektów” (dalej „Załącznik nr 1 do OWU”). W przypadku braku spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 do OWU, stosuje się postanowienia § 5 ust. 5 OWU.

 4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie jest również Odpowiedź na Zapytanie ofertowe.

 5. A-Z Color udziela Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania Zapytania ofertowego, określając na jakich warunkach i w jakim terminie Usługa poligraficzna może zostać przyjęta do realizacji. Wzór Odpowiedzi na zapytanie ofertowe stanowi Załącznik nr 2 do OWU. Odpowiedź na Zapytanie ofertowe, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera w szczególności:

  1. dane identyfikujące A-Z Color, 

  2. przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Klientem,

  3. zależące od indywidualnych cech Produktu dane technologiczne Produktu,

  4. wycenę Usług poligraficznych wskazanych w Zapytaniu ofertowym,

  5. informację o opłatach za transport, dostarczenie,

  6. informację o ewentualnych usługach pocztowych oraz o innych kosztach,

  7. sposób i termin zapłaty za Usługi poligraficzne,

  8. ważność oferowanej Usługi,

  9. informacje dodatkowe,

  10. bezpośredni link do OWU.

 6. Brak Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w terminie określonym w ust. 5 powyżej, nie oznacza przyjęcia przez A-Z Color Usługi poligraficznej do realizacji. Zasada wyrażona w zdaniu poprzednim dotyczy również Zapytań ofertowych składanych przez Klientów pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z A-Z Color. Odpowiedź na Zapytanie ofertowe, może zostać dostarczona faksem, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w treści Zapytania ofertowego lub inny wskazany przez Klienta lub osobę trzecią składającą Zapytanie ofertowe.

 7. Warunki wykonania Usługi poligraficznej wskazane przez A-Z Color w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, są ważne przez okres w niej wskazany. Jeżeli okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie został oznaczony, przyjmuje się, że warunki wykonania Usługi poligraficznej, są ważne w terminie 14 (czternastu) dni od daty sporządzenia Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

 8. Składający Zapytanie ofertowe oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa (autorskie, do znaków towarowych itp.) do materiałów służących do realizacji Usług poligraficznych przez A‑Z Color, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, zaś w szczególności prawa do utrwalania i zwielokrotniania tychże materiałów. 

 9. Składający Zapytanie ofertowe ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku naruszenia praw, o których mowa w ust. 8 powyżej, w szczególności praw dotyczących znaków towarowych lub praw autorskich. W przypadku gdy wskutek naruszenia praw, o których mowa w ust. 8 powyżej, wobec A-Z Color zostaną skierowane roszczenia, bądź zostanie nałożona kara administracyjna lub inna kara pieniężna, Składający Zapytanie ofertowe zobowiązuje się, w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego, zwolnić A-Z Color z obowiązku świadczenia potencjalnych roszczeń powstałych w wyniku naruszenia wspomnianych praw, jak również do zapłaty tejże kary administracyjnej lub innej kary pieniężnej.

 10. Zapytanie ofertowe może obejmować wykonanie przedruku próbnego. W przypadku zlecenia A‑Z Color realizacji przedruku próbnego, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedruku próbnego np. fotopolimerów lub wykrojników. Koszt realizacji samego przedruku próbnego jest ujmowany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, w tabeli „Opcjonalne koszty dodatkowe”.

 11. Zapytanie ofertowe może obejmować wykonanie przedruku próbnego Proof. Koszt 1 sztuki Proof jest ujmowany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, w tabeli „Opcjonalne koszty dodatkowe”.

 12. Zapytanie ofertowe może obejmować wykonanie projektu graficznego. Koszty związane z projektem graficznym, o którym mowa w zdaniu poprzednim są ustalane indywidualnie.

 13. Udzielenie przez A-Z Color Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nie stanowi przyjęcia Usługi poligraficznej do realizacji.

 

§ 3. Zamówienie

 1. Jeżeli Klient jest zainteresowany zleceniem A-Z Color realizacji Usługi poligraficznej na warunkach określonych w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, przesyła A-Z Color Zamówienie. Klient musi najpóźniej przy składaniu Zamówienia podać adres poczty elektronicznej (adres e‑mail), którego techniczne funkcjonowanie gwarantuje on od momentu udzielenia Zamówienia. Podany adres e-mail obowiązuje aż do odwołania lub poinformowania A-Z Color o jego zmianie, także dla przyszłych zleceń wykonania Usług poligraficznych, jeżeli Klient złoży takie zlecenia, w takim przypadku stosuje się zdanie poprzednie.

 2. Klient powinien w szczególności poprzez ustawienie filtru spam oraz programu pocztowego zainstalowanego na komputerze (lokalnie i/lub u swojego dostawcy usług internetowych) zagwarantować docieranie do niego e-maili z A-Z Color. A-Z Color nie ma obowiązku zwracania uwagi Klientowi na brakujące, błędne lub niesprawne adresy e-mail.     

 3. Zamówienie powinno zawierać numer wskazany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie wiąże A-Z Color i nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy. Przyjęcie Zamówienia do realizacji wymaga wyraźnego potwierdzenia A-Z Color, następującego poprzez przesłanie Klientowi Potwierdzenia Zamówienia drogą mailową.

 5. Potwierdzenie Zamówienia zawiera w szczególności informację o terminie realizacji zleconej Usługi poligraficznej. Potwierdzenie Zamówienia jest wysyłane do Klienta w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty wpływu Zamówienia. W razie braku możliwości wysłania Potwierdzenia Zamówienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient jest informowany o przyczynach opóźnienia. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem A-Z Color z tytułu opóźnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 6. Z momentem otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia, między stronami zostaje zawarta Umowa, na warunkach określonych w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe oraz Potwierdzeniu Zamówienia. W razie istnienia rozbieżności między Odpowiedzią na Zapytanie ofertowe a Potwierdzeniem Zamówienia, pierwszeństwo ma Potwierdzenie Zamówienia.

 7. Termin realizacji Umowy na wykonanie Usług poligraficznych, rozpoczyna bieg z dniem nadania przez A-C Color Potwierdzenia Zamówienia Klientowi, jednak nie wcześniej niż przed datą wpływu płatności na rzecz A-Z Color w sposób określony w § 6 ust. 1 OWU i nadających się do druku plików, spełniających wymagania, o których mowa w § 2 ust. 3 OWU.

 8. Terminem realizacji zleconej Usługi poligraficznej jest dzień wysłania Produktu z siedziby A-Z Color do Klienta. Podany w dniach termin realizacji obejmuje dni robocze od poniedziałku do piątku. Ustawowe dni wolne od pracy wpływają na czas produkcji i dostawy i mogą prowadzić do przesunięcia terminu dostawy Produktu. W przypadku produkcji na Materiałach niestandardowych, termin realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie w oparciu o potwierdzenie daty dostawy surowca.  

 9. A-Z Color może odstąpić od realizacji przyjętej Usługi poligraficznej, mimo wysłania do Klienta Potwierdzenia Zamówienia:

  1. gdy z przyczyn niezależnych od A-Z Color, w szczególności z powodu siły wyższej, albo działań lub zaniechań Klienta lub osób trzecich, wykonanie tej usługi okazało się niemożliwe albo nadmiernie utrudnione,  

  2. w przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności faktury lub faktur wystawionych przez A-Z Color,

  3. w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 17 OWU.

 10. Zakłócenia działalności – zarówno w zakładzie A-Z Color, jak i w zakładzie jego dostawcy lub spedytora, jak np. strajk, lockdown czy inne przypadki siły wyższej, uprawniają strony Umowy do odstąpienia od Umowy dopiero wówczas, gdy Klient oświadczy, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji Zamówienia. W przypadku braku oświadczenia Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ustalony czas realizacji Usług poligraficznych automatycznie ulega przesunięciu o czas opóźnienia wynikający z zakłóceń działalności, bez konieczności składania oświadczeń w tym przedmiocie przez którąkolwiek ze stron Umowy.

 11. W przypadkach, o którym mowa w ust. 9 i 10, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec A-Z Color, w tym żądanie obniżenia ceny, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient doznał szkody z winy umyślnej A-Z Color.

 12. Przez złożenie Zamówienia, Klient oświadcza że zna właściwości fizykochemiczne Produktu objętego Zamówieniem, jego przeznaczenie oraz wie w jaki sposób należy przechowywać, użytkować oraz transportować Produkt.

 13. W przypadku gdy składający Zamówienie zwraca się do A-Z Color o wystawienie faktury lub rachunku za wykonanie Usługi poligraficznej na osobę trzecią, na co A-Z Color wyraził zgodę, za Klienta uznaje się podmiot, który złożył Zamówienie. A-Z Color jest uprawniony do uzależnienia wystawienia faktury lub rachunku, o których mowa w zdaniu poprzednim, od dostarczenia zgody tej osoby trzeciej na wystawienie przedmiotowych faktury lub rachunku na jej rzecz.

 

§ 4. Ceny

 1. Obowiązują ceny z momentu złożenia Zamówienia. Jeżeli oferty cenowe są ograniczone czasowo, o okresie ich ważności Klient jest informowany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

 2. Wszystkie podane ceny obowiązują z zastrzeżeniem, że pliki wchodzące w skład Zamówienia i objęte Zapytaniem ofertowym przy jego złożeniu, nie ulegną zmianie i najpóźniej 3 (trzy) dni robocze po wpłynięciu Zamówienia nastąpi przekazanie nadających się do druku plików, o których mowa w Załączniku nr 1 do OWU.

 

§ 5. Realizacja Zamówienia

 1. A-Z Color co do zasady wykonuje wszystkie zlecenia wyłącznie na podstawie dostarczonych przez Klienta plików do druku. Do wytworzenia Produktu wykorzystywane będą materiały i środki techniczne należące do A-Z Color, chyba że Umowy między A-Z Color a Klientem o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej, stanowić będą inaczej.

 2. A-Z Color może również wykonać na zlecenie Klienta Usługę poligraficzną wykonaną na materiale powierzonym przez Klienta. W takiej sytuacji, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za problemy jakościowe i ilościowe materiałów i surowców. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Umowa powinna określać w szczególności sposób i termin przekazania A-Z Color materiałów, sposób ich przechowywania oraz sposób wyliczenia się z nadwyżki. Jeżeli okres przechowywania materiałów jest dłuższy niż ustalony czas potrzebny do realizacji Usługi poligraficznej, Klient ubezpiecza materiał we własnym zakresie i pokrywa koszty przechowania materiałów poniesione przez A-Z Color.

 3. A-Z Color może – na zlecenie i ryzyko oraz koszt Klienta – zamówić materiały i surowce niezbędne z punktu widzenia realizacji Usługi poligraficznej również u innego dostawcy. Do usługi na materiale zamówionym u innego dostawcy stosuje się postanowienia niniejszego OWU, traktując Produkt wytworzony z materiałów i surowców, o których mowa w zdaniu poprzednim jako Materiał niestandardowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za problemy jakościowe i ilościowe materiałów i surowców oraz opóźnienia z winy wskazanego przez siebie dostawcy. Jeżeli okres przechowywania materiałów i surowców, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dłuższy niż ustalony czas potrzebny do realizacji Usługi poligraficznej, Klient ubezpiecza materiał i surowiec we własnym zakresie i pokrywa koszty przechowania materiałów i surowców poniesione przez A-Z Color.

 4. Wszystkie projekty przed wydrukiem, wysyłane są do Klienta celem akceptacji. Każdy plik projektu powinien być dokładnie sprawdzony przez Klienta (treść, układ graficzny, wymiary, linie gięcia, perforacja etc). Otrzymana od Klienta akceptacja przesłanego pliku projektu oznacza, że dokładnie ten plik zostanie użyty do realizacji Usługi poligraficznej. Za czytelność oraz treść kodu kreskowego/QR niezgodnego z obowiązującymi normami dla druku fleksograficznego odpowiedzialność ponosi Klient. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia przekazywanych A-Z Color plików w oparciu, o które ma zostać wykonana Usługa poligraficzna, przed ich przekazaniem, ponieważ A-Z Color nie weryfikuje ich pod względem poprawności ortograficznej, merytorycznej ani pod kątem kompletności, zachowania kolejności stron lub braku innych oczywistych omyłek. Przedmioty (także nośniki danych) dostarczone przez Klienta lub za pośrednictwem zaangażowanej przez niego osoby trzeciej, nie podlegają obowiązkowi sprawdzenia przez A-Z Color. Przy przekazywaniu plików, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Klient powinien każdorazowo przed ich wysłaniem użyć najnowszej wersji odpowiedniego programu antywirusowego dla komputera. Ochrona plików, o których mowa w zdaniu poprzednim jest obowiązkiem wyłącznie Klienta. A-Z Color jest uprawniony ale nie jest zobowiązany do wykonania kopii plików, o których mowa w zdaniu poprzednim.

 5. Jeżeli pliki nie spełniają wymagań określonych w Załączniku nr 1 do OWU lub są dotknięte inną wadą, a A-Z Color wykona Usługę poligraficzną w sposób określony w ust. 4 powyżej, poczytuje się że Klient na własne ryzyko zlecił wykonanie przez A-Z Color Usługi poligraficznych w oparciu o pliki dostarczone przez Klienta bez ich uprzedniego poprawienia lub konwertowania. W przypadku plików nie spełniających wymagań określonych w Załączniku nr 1 do OWU, A-Z Color nie gwarantuje wykonania Usługi poligraficznej wolnej od wad, zgodnej z Zamówieniem lub Potwierdzeniem Zamówienia lub oczekiwaniami Klienta. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec A-Z Color, w tym żądanie obniżenia ceny, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient doznał szkody z winy umyślnej A‑Z Color. 

 6. A-Z Color zobowiązana jest wytworzyć Produkt zgodnie ze wskazaniami sztuki drukarskiej, co  jest  równoznaczne  z  wytworzeniem Produktu zgodnie  z  wymaganiami przewidzianymi dla Norm i Certyfikatów A-Z Color. Klient, wyrażając zgodę na związanie OWU, oświadcza, iż godzi się na przyjęcie kryterium jakościowego dla zamówionego Produktu wynikającego z Norm i Certyfikatów A-Z Color. Dopuszczalne są odstępstwa od standardu wynikającego z Norm i Certyfikatów A-Z Color tylko na wyraźne życzenie Klienta, zaznaczone w Zapytaniu Ofertowym i zaakceptowane oraz potwierdzone w złożonym przez Klienta Zamówieniu.

 7. Do  chwili  wysłania Potwierdzenia Zamówienia, A-Z Color będzie podejmowała jedynie działania niezbędne dla  przygotowania realizacji Umowy.

 8. W przypadku zaakceptowania przez Klienta przedruku próbnego Proof, realizacja Zamówienia następuje na podstawie zaakceptowanego przedruku próbnego Proof, który zastępuje dotychczasowe ustalenia stron wskazane w Zamówieniu lub Potwierdzeniu Zamówienia, chyba, że z wyraźnej informacji uzyskanej od Klienta w formie pisemnej bądź drogą mailową wynika co innego.

 9. Klient zostanie poinformowany przez A-Z Color o wszelkich okolicznościach zagrażających terminowości realizacji Umowy, jak również o podjętych środkach zaradczych. Niezwłocznie  po  zakończeniu  procesu  wytwarzania  Produktu, A-Z Color przystąpi  do sprawdzenia jakości  Produktu,  a  w  przypadku  jej  pozytywnego zatwierdzenia, dokona pakowania  Produktu zgodnie z Umową oraz powiadomi Klienta o gotowości do wydania Produktu lub jego przetransportowania w umówione miejsce.

 10. Wydanie Produktów z magazynu A-Z Color zostaje każdorazowo potwierdzone listem przewozowym lub dokumentem „WZ” – wydanie zewnętrzne, w którym odnotowywane są w szczególności: rodzaj, ilość i waga Produktów, data i godzina wydania oraz osoba lub podmiot odbierający te Produkty. A-Z Color zobowiązuje się do dostarczenia Produktów zgodnie z warunkami wskazanymi w Potwierdzeniu zamówienia.

 11. W przypadku dostawy Produktu za granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, strony Umowy decydują, z której wersji Incoterms zamierzają skorzystać, i wpisują ją do Umowy, podając przy tym miejsce dostarczenia Produktu.  

 12. Wyroby uznaje się za odebrane bez zastrzeżeń, jeżeli Klient nie zawiadomi A-Z Color o nieprawidłowościach co do ilości bądź jakości dostarczonych produktów, w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wydania Produktów. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń podczas samej dostawy (widocznych uszkodzeń), Klient zobowiązany jest do spisania w obecności kuriera protokołu szkody, stanowiącego podstawę reklamacji usługi kurierskiej/transportowej.

 13. A-Z Color pokrywa koszty transportu do jednego wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski, z zastrzeżeniem, że należność fakturowana za Produkt wynosić będzie minimum 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) netto. Na kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim składa się tylko cena końcowa należności za wyrób gotowy i opakowanie, bez dodatkowych kosztów np. kosztów fotopolimerów, wykrojników, matryc do złocenia i innych elementów składających się na „koszty przechowalni” o ile takie wystąpią. W przypadku Zamówień, których wartość nie przekroczy 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) netto, koszt transportu do jednego wskazanego przez Klienta miejsca na terenie Polski wynosi 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za każdą paczkę do 25 (dwudziestu pięciu) kg. W przypadku Produktu ładunkowego, bezpłatna dostawa oznacza dostawę do pierwszych zamykanych drzwi budynku, do którego Produkt ma zostać dostarczony. 

 14. W przypadku wysyłki Produktów na paletach transportowych euro, koszt takiej palety jest doliczany do faktury, o której wysokości Klient jest informowany w Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, lub w toku późniejszej korespondencji stron umowy o wykonanie Usług poligraficznych.

 15. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu – lub upoważnionej przez Klienta osobie trzeciej, w tym przewoźnikowi lub spedytorowi – Produktów.

 16. Doręczanie Produktów następuje w godzinach pracy doręczyciela. Nieobecność Klienta pod adresem dostawy skutkuje obciążeniem Klienta dodatkowymi opłatami za drugie i trzecie doręczenie, jeśli takie powstaną. Koszty przesyłki zwrotnej przy niemożliwości dostarczenia, zostaną również doliczone do faktury, jeżeli niemożność doręczenia jest spowodowana przez Klienta.

 17. W przypadku gdy Klient nie odbiera zamówionych Produktów lub odmawia ich przyjęcia, A-Z Color ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu Klienta w formie pisemnej lub drogą mailową i wyznaczeniu 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu na odbiór przedmiotowych Produktów, umieszczenia ich w magazynie A-Z Color na koszt i ryzyko Klienta oraz żądania od Klienta zwrotu kosztów magazynowania. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera informację o kosztach magazynowania. Po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia umieszczenia Produktów, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu w magazynie, A-Z Color jest uprawniona również do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem, wskutek czego Klientowi zostaje zwrócona cena zakupu przedmiotowych Produktów, a na A-Z Color przechodzi ich własność. Jeżeli Klient wydłuży ustalony termin dostawy lub nie przyjmie Produktu, A-Z Color ma dodatkowo prawo obciążyć tego Klienta kosztami przechowania Produktu, w wysokości odpowiadającej 2% (dwóm procentom) wartości zamówionego Produktu za każdy jeden dzień jego przechowywania.

 18. A-Z Color wystawia faktury VAT. Do wynagrodzenia należnego A-Z Color doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Jeżeli strony umowy na wykonanie Usług poligraficznych nie postanowią inaczej, pierwsze trzy Zamówienia realizowane są na zasadzie faktury pro forma, zaś kolejne z terminem płatności nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni.

 19. Oryginał faktury VAT jest przesyłany Klientowi listem poleconym lub pocztą e-mail na wskazany przez niego adres lub przekazywany Klientowi osobiście. W taki sam sposób jak określony w zdaniu poprzednim przesyłane będą faktury korygujące oraz duplikaty faktur. Za datę dokonania zapłaty, przyjmuje się dzień uznania kwoty wpłaconej przez Klienta na rachunku bankowym A-Z Color.

 20. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu płatności dowolnej faktury wystawionej przez A-Z Color na jego rzecz, A-Z Color zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu uregulowania zaległości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin realizacji Zamówienia ulega przedłużeniu o okres opóźnienia w płatności, a Klientowi nie przysługują względem A-Z Color żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia w realizacji Zamówienia.

 21. Klient zostanie dodatkowo obciążony za późniejsze zmiany z polecenia Klienta względnie powstałymi kosztami produkcji w przypadku anulowania Zamówienia. Do późniejszych zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim zaliczają się również powtórzenia przedruków próbnych Proof, których Klient żąda z powodu nieznacznych różnic wydruków od wzoru. Za wzór w rozumieniu zdania poprzedniego, rozumie się projekt graficzny przygotowany przez A-Z Color w ramach Zamówienia do zaakceptowania przez Klienta (pozwalający zawrzeć Umowę) a zarazem wzór barwy dla drukarza (osiągnięty poprzez próbę koloru).

 22. W przypadku realizowania Usług poligraficznych przy zastosowaniu płyt polimerowych, są one przechowywane przez A-Z Color przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy od daty złożenia ostatniego Zamówienia wykonanego z danej płyty polimerowej, po czym ulegają zniszczeniu z uwagi na utratę swoich właściwości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klientowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec A-Z Color. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy Usługi poligraficzne są realizowane przez A-Z Color przy zastosowaniu płyt polimerowych, które w związku z ich nabyciem w ramach niniejszych Usług poligraficznych stały się własnością Klienta, a Klient nie dokona odbioru płyt polimerowych stanowiących jego własność, w terminie o którym mowa w zdaniu 1 powyżej, A-Z Color uprawniony jest na własny koszt do zniszczenia niniejszych płyt polimerowych, na co Klient wyraża zgodę i jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec A-Z Color z tego tytułu.

 23. Pliki dostarczone A-Z Color przez Klienta ulegają zniszczeniu po 18 (osiemnastu) miesiącach od daty złożenia ostatniego Zamówienia wykonanego z danego pliku. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klientowi nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec A-Z Color.

 

§ 6. Płatności

 1. Klient jest informowany o dostępnych sposobach płatności w trakcie procesu składania Zamówienia. O ile z danego sposobu płatności nie wynika nic innego np. płatność internetowa, lub płatność za pobraniem, wpłaty należy dokonać bez żadnych potrąceń na podany przez A-Z Color numer rachunku bankowego najpóźniej bezpośrednio po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia.

 2. Inne niż oferowane przez A-Z Color w ramach realizacji Zamówienia rodzaje płatności za Usługi poligraficzne obowiązują tylko za wyraźną zgodą A-Z Color wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Co do zasady czek oraz weksle nie są przez A-Z Color akceptowane jako środki płatnicze.

 3. Klient może zostać zobowiązany do zapłaty zaliczki w wysokości ustalonej z A-Z Color, nie mniejszej jednak niż 30% (trzydzieści procent) wartości całego Zamówienia. Zaliczka płatna jest przed skierowaniem Zamówienia do realizacji i warunkuje przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 4. A-Z Color może żądać również zapłaty zaliczki w przypadku, gdy realizacja Umowy wymaga przygotowania większej ilości papieru czy kartonu, specjalnych materiałów lub prac przygotowawczych.

 5. A-Z Color jest uprawniona do decydowania, że Zamówienie złożone przez Klienta, w szczególności nowego Klienta, będzie mogło zostać skierowane do realizacji jedynie ze 100% (stuprocentową) przedpłatą.

 6. Gdy po zawarciu Umowy okaże się, że z powodu złej sytuacji Klienta dokonanie przez niego wymaganej zapłaty jest niepewne, A-Z Color może żądać zapłaty z góry, zatrzymać niewysłany jeszcze Produkt lub zawiesić dalszą współpracę. W przypadkach, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient nie będzie uprawniony do formułowania względem A-Z Color żadnych roszczeń, za wyjątkiem przypadków, w których Klient doznał szkody z winy umyślnej A-Z Color. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie przysługują A-Z Color także wtedy, gdy Klient opóźnia się z zapłatą za inne Usługi poligraficzne.

 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie, naliczane są odsetki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne określone w art. 481 § 2Kodeksu cywilnego). Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wyklucza możliwości dochodzenia przez A-Z Color dalszych lub wyższych roszczeń z tytułu opóźnienia.

 8. A-Z Color ma prawo do zaliczenia jakiejkolwiek wpłaty Klienta w pierwszej kolejności na poczet należnych odsetek za opóźnienie, a po pokryciu tych odsetek za zobowiązania o najstarszym terminie płatności bez względu na wskazania Klienta co do sposobu rozliczenia takiej wpłaty.

 9. Klient, który przy Zamówieniu podaje ważny numer identyfikacji podatkowej, wyraźnie deklaruje tym, że podany numer identyfikacji podatkowej obowiązywać ma dla wszystkich Zamówień, w tym również dla kolejnych Zamówień. Obowiązuje on do momentu, aż złożone zostanie w stosunku do A‑Z Color zawiadomienie listem poleconym lub pocztą e-mail, że dany numer identyfikacji podatkowej nie ma już być stosowany.

 

§ 7. Reklamacje i gwarancje

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych mu Produktów. Termin na zgłoszenie A-Z Color reklamacji dotyczącej nieprawidłowej ilości Produktów wynosi 14 (czternaście) dni od daty ich doręczenia Klientowi. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim reklamacje dotyczące nieprawidłowej ilości Produktów nie będą rozpatrywane.

 2. Termin na zgłoszenie A-Z Color reklamacji co do jakości Produktów wynosi 14 (czternaście) dni od daty wykrycia przez Klienta wadliwości tych Produktów, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty doręczenia Produktów Klientowi. Po upływie jednego z  terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim reklamacje dotyczące nieprawidłowej jakości Produktów nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje dla swojej skuteczności, muszą być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby A‑Z Color lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: sbloch@azcolor.com.pl.

 4. W treści reklamacji należy wskazać opis zastrzeżeń co do jakości lub ilości wykonanych przez A‑Z Color Produktów, podać dokładną ilość i rodzaj tych Produktów, których zastrzeżenia dotyczą oraz wskazać czego domaga się reklamujący.

 5. A-Z Color odpowiada na reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

 6. Reklamacja nie przysługuje w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 5 OWU, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient na wezwanie A-Z Color przesłał plik zgodny z Załącznikiem nr 1 do OWU.

 7. Reklamacje, które opierają się wyłącznie na tym, że Klient nie zważał na wskazówki, co do wymagań dotyczących plików do druku określonych w Załączniku nr 1 do OWU, nie mogą być wnoszone.

 8. O ile zachowana jest zdatność do umownie przewidzianego celu, dopuszczalne są odstępstwa przyjęte w obrocie handlowym jako akceptowalne. Zwłaszcza w przypadku kolorowych reprodukcji, nieznaczne różnice w kolorze nie są błędem niezależnie od rodzaju produkcji. Obowiązuje to także dla różnic w kolorze w zleceniach, które już wcześniej drukowane były w A-Z Color. To samo tyczy się różnic między materiałami (np. sprawdzeniem cyfrowym, wydrukami próbnymi), a Produktem gotowym.

 9. Z uwagi na różnice w sposobie wyświetlania kolorów na monitorach a technologią stosowaną w wydruku, brak zgodności kolorów pomiędzy otrzymanym wydrukiem a obrazem ekranowym nie może stanowić podstawy zgłoszenia reklamacji.

 10. Z uwagi na specyfikację maszyn poligraficznych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

  1. dla flexo - delta 2-2,5,

  2. różnice kolorystyczne dla farb CMYK - gęstość optyczna dla każdej farby w tolerancji D +/- 0,3,

  3. różnice kolorystyczne dla farb Pantone - w tolerancji max. (Delta E) ΔE = 3,

  4. różnice w spasowaniu kolorów druku - w tolerancji +/- 0,25mm,

  5. różnice w spasowaniu cold stampingu względem elementów graficznych - w tolerancji +/- 0,5mm,

  6. różnice w spasowaniu lakierów względem elementów graficznych - w tolerancji +/- 0,5mm,

  7. różnice w spasowaniu wykrawania - w tolerancji +/- 0,5mm,

  8. óżnice w połysku lakierów  - w tolerancji +/- 20%,

  9. ze względów technologicznych przyjmuje się tolerancję wielkości nakładów na poziomie +/- 10% przy zamówieniu powyżej 5 000 sztuk i  +/- 15% przy zamówieniu poniżej  5 000 sztuk.

 11. Odchylenia, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie mogą stanowić podstawy zgłoszenia reklamacji.

 12. Usterki części dostarczanego Produktu, nie uprawniają do reklamacji całej dostawy Produktu, chyba, że dostawa częściowa nie jest celowa z punktu widzenia Klienta.

 13. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Klient zobowiązany jest zabezpieczyć reklamowane Produkty dla potrzeb ewentualnych oględzin z udziałem A-Z Color. Oględziny następują w terminie uzgodnionym między stronami. Jeżeli Klient odmawia przeprowadzenia oględzin, o których mowa w zdaniu poprzednim lub nie stawia się na wyznaczonym terminie oględzin, okoliczności te mogą stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez A-Z Color.

 14. A-Z Color w celu rozpatrzenia reklamacji, może wezwać Klienta do przesłania próbki lub całości reklamowanych Produktów do siedziby A-Z Color. W przypadku uzasadnionej reklamacji, koszty transportu, o których mowa w zdaniu poprzednim ponosi A‑Z Color. Zaniechanie przez Klienta przesłania reklamowanych Produktów, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez A-Z Color.

 15. Reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłki zawierającej Produkty zostaną rozpatrzone przez A-Z Color na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta wspólnie z przewoźnikiem przy odbiorze przedmiotowej przesyłki. Klient zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonej przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez A-Z Color.

 16. W okresie rozpatrywania reklamacji przez A-Z Color, Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych należności A-Z Color, za wyjątkiem należności za reklamowane Produkty. Zdanie poprzednie dotyczy również sytuacji, w której jedynie część Produktów zafakturowanych łącznie jest reklamowanych.

 17. A-Z Color udziela 6-miesięcznej gwarancji na sleevy i 12-miesięcznej gwarancji na etykiety. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzednim rozpoczynają bieg z dniem następującym po dniu wyprodukowania wyrobów poligraficznych. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych, o których mowa w niniejszym ustępie, dla swojej skuteczności, wymaga zgłoszenia w formie pisemnej na adres siedziby A-Z Color lub w formie elektronicznej, na następujący adres e-mail: sbloch@azcolor.com.pl.

 18. Warunkiem zachowania przez Klienta uprawnień gwarancyjnych, o których mowa w niniejszym paragrafie OWU, jest przestrzeganie przez Klienta warunków przechowywania Produktów, udostępnionych poprzez stronę internetową: www.azcolor.com.pl/gwarancje. Kod dostępu do dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzednim udostępniany jest Klientowi przez A-Z Color na jego indywidualny wniosek przesłany na adres mailowy: kgolaszewska@azcolor.com.pl

 19. W ramach procedury reklamacyjnej, Klient może żądać od A-Z Color obniżenia ceny, naprawy, wymiany rzeczy na wolną od wad z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej. Klient ma również prawo do odstąpienia od Umowy, jednakże wyłącznie wtedy, gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji jest istotna i zostanie uznana przez A-Z Color według procedury określonej w niniejszym paragrafie OWU. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi załącznik nr 3 do OWU.

 20. A-Z Color może odmówić żądaniu Klienta, jeżeli wybrany przez niego sposób dochodzenia roszczeń jest niemożliwy do spełnienia lub w porównaniu z innym, wymagałby nadmiernych kosztów. A-Z Color może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady również wtedy, gdy całkowite koszty realizacji wybranego przez Klienta uprawnienia przewyższają cenę Produktu.

 21. Uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie zastępują postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady, które w oparciu o art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego zostają wyłączone.

 

§ 8. Wyłączenia

 1. Niniejszy paragraf OWU określa odstępstwa od postanowień OWU, w przypadku gdy podmiotem zlecającym wykonanie Usług poligraficznych jest Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 2. Zawierając Umowę z osobą fizyczną, A-Z Color może polegać na oświadczeniu tej osoby, czy przysługuje jej status Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy też nie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, A-Z Color nie jest zobowiązany do prowadzenia dalszych analiz, aby ustalić ten status, chyba że poweźmie informację, iż oświadczenie osoby fizycznej było nieprawdziwe. Klient jest informowany o potencjalnej weryfikacji ze strony A-Z Color, czy zakup miał charakter zawodowy, czy też nie, na stronie internetowej A-Z Color.

 3. Oświadczenie osoby fizycznej o którym mowa w ust. 2 powyżej może polegać np. na tym, że osoba fizyczna składając Zamówienie podaje pełne dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w tym numer NIP i REGON. A-Z Color może żądać podania takich informacji na każdym etapie realizacji Umowy. W takiej sytuacji (tj. otrzymania od Klienta NIP-u lub REGON-u) A-Z Color otrzymując zamówienie i zawierając z Klientem Umowę, może przyjąć, że Klient dokonuje czynności w bezpośrednim związku ze swoją działalnością gospodarczą.

 4. Klient zlecając wykonanie Usługi poligraficznej, może też umieścić dodatkową informacje, o tym że dana Umowa ma charakter zawodowy - A-Z Color może każdorazowo żądać od Klienta umieszczenia takiej informacji, począwszy od etapu złożenia przez Klienta Zapytania ofertowego.

 5. Weryfikacja ze strony A-Z Color, czy zakup miał charakter zawodowy czy też nie, może również nastąpić na etapie zgłaszania zwrotów, reklamacji, lub badania możliwości odstąpienia od Umowy.

 6. Ponieważ przedmiotem wykonania Usługi poligraficznej jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według określonej specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, z zastrzeżeniem § 7 ust. 19 zd. 2 OWU, Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).

 

§ 9. Zatrzymanie własności, potrącenia 

 1. W obrocie handlowym A-Z Color przysługuje w stosunku do dostarczonych przez Klienta dokumentów do druku, manuskryptów, surowców i innych przedmiotów, prawo do ich zatrzymania zgodnie z art. 488 i 490 Kodeksu cywilnego, aż do pełnej spłaty wynikających ze stosunków handlowych należności.

 2. Dostarczony Produkt pozostaje własnością A-Z Color do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty za wszystkie powstałe od daty wystawienia rachunku (faktury lub paragonu) należności.

 3. A-Z Color jest zgodnie z art. 192 Kodeks cywilnym wytwórcą i zachowuje prawo własności Produktu na każdym etapie obróbki. Jeśli w proces obróbki zaangażowane są osoby trzecie, udział A-Z Color w prawie własności jest ograniczony do wysokości faktury (paragonu) za Produkt, którego własność jest zatrzymana.

 4. A-Z Color przysługuje prawo potrącenia kwot jego wierzytelności z aktualnymi bądź przyszłymi należnościami Klienta. Klientowi takie prawo nie przysługuje, chyba, że A-Z Color i Klient postanowią inaczej w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

Nasi dostawcy

 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 7.jpg
 • 09.jpg
 • 08.jpg

A-Z COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
 

Tel.     +48 (29) 764-95-50

+48 (29) 764-95-51

 

E-mail:  azcolor@azcolor.com.pl

SPRAWDŹ GDZIE WYSYŁAMY PRODUKTY:

Kliknij na mapę