wcag
Aa high contrast

DRUKARNIA

język

regulamin1

§ 10. Zakres odpowiedzialności A-Z Color 

 1. Wszelka odpowiedzialność A-Z Color z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania  z  Umowy,  w  tym  także  odpowiedzialność  wynikająca  z  wad  produktu, obejmuje szkodę rzeczywiście poniesioną i udokumentowaną przez Klienta według przesłanek określonych w przepisach obowiązującego prawa, tj. wyłącznie w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność A-Z Color niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie może przekraczać 30% (trzydziestu procent) wartości netto Usługi poligraficznej, której dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności A-Z Color.

 2. Jakakolwiek odpowiedzialność A-Z Color niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących utraconych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej, utraty klienteli, rezygnacji przez kontrahenta Klienta z kontraktu i odpowiedzialności Klienta wobec kontrahenta Klienta.

 3. Odpowiedzialność za posiadanie przez Produkt określonych cech lub za przydatność dostarczonego Produktu do posiadanych przez Klienta celów, A-Z Color ponosi wyłącznie pod warunkiem, że udzielił Klientowi pisemnego zapewnienia, że Produkt posiada określone cechy, albo że jest on przydatny do tych celów.

 4. Z zastrzeżeniem § 7 OWU, obowiązują ustawowe terminy zgłaszania roszczeń. 

 

§ 11. Zwyczaje handlowe, archiwizacja danych

 1. W kontaktach handlowych obowiązują zwyczaje handlowe przemysłu drukarskiego (np. brak obowiązku wydawania półproduktów takich jak: pliki, litografie, płyty drukarskie wytwarzane do produkcji należnego produktu końcowego), o ile nie uzgodniono inaczej.

 2. Od chwili przekazania Produktu w swoim ostatecznym kształcie, Klientowi lub osobie przez niego zobowiązanej, przypisane do Klienta materiały, w szczególności pliki oraz nośniki danych, archiwizowane są przez A-Z Color tylko po wyraźnym uzgodnieniu oraz za dodatkowym wynagrodzeniem. Jeżeli wspomniane w poprzednim zdaniu materiały mają zostać ubezpieczone, zobowiązany jest do tego Klient. 

 

§ 12. Poufność danych

 1. A-Z Color i Klient oraz osoby uczestniczące w zawieraniu i realizowaniu transakcji zobowiązane są do nieprzekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę drugiej strony, w tym wszelkich informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, o których dowiedzą się w trakcie wzajemnej współpracy lub przy okazji współpracy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („uznk”).

 2. Pracownicy, podwykonawcy Klienta oraz osoby, którymi posługuje się on przy wykonywaniu Umowy, mają prawo do korzystania z informacji poufnych stanowiących tajemnicę A‑Z Color tylko w zakresie niezbędnym do dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków i po uprzednim: poinformowaniu tych osób przez Klienta o treści OWU, uzyskaniu zgód tych osób do przestrzegania postanowień OWU w takim zakresie jak gdyby osoby te były związane OWU i zobowiązaniu tych osób do zachowania w tajemnicy informacji poufnych stanowiących tajemnicę A-Z Color i nieujawniania ich w inny sposób niż dozwolony OWU. Wszelkie przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę A‑Z Color, jeżeli zagraża lub narusza interes jego interes, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów uznk.

 3. Wszelkie wymuszanie, wyłudzanie i rozpowszechnianie informacji, które stanowią tajemnicę A-Z Color, stanowić będzie naruszenie tajemnicy.

 

§ 13. Klauzula salwatoryjna

 1.  Jeżeli jedno lub więcej postanowień OWU naruszy obowiązujące przepisy prawa lub zostanie pozbawione mocy prawnej, bądź okaże się niewykonalne z innych powodów, nie dotyczy to mocy obowiązywania pozostałych postanowień. Pozbawione mocy prawnej lub niewykonalne postanowienie obowiązuje jako zastąpione przez takie, które w sposób ustawowo dopuszczalny gospodarczo jest najbliższe temu postanowieniu.

 

§ 14. RODO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest A-Z Color spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Antonie, ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000734052, NIP: 7582364665, REGON: 368879843.

 2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem: ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie, lub mailowo azcolor@azcolor.com.pl lub telefonicznie: 29 764 95 50, 29 764 95 51.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.

 4. A-Z Color jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

 5. Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania. Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w prawnie dozwolonych celach, w szczególności w celu prawidłowego zrealizowania Umowy.

 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Administrator może dochodzić roszczeń związanych z zawartą Umową.

 8. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres www oraz nazwę firmy, służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania Klientowi darmowych materiałów czy wyceny usług Administratora, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania Umowy, a dalej przez czas wykonania Umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży.

 9. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy.

 10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Administratora cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego OWU.

 2. W zakresie sporów sądowych wynikających z wykonania i przestrzegania regulacji OWU, sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę A-Z Color. 

 3. Niniejsze OWU wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej A-Z Color pod adresem https://www.azcolor.com.pl/pl.regulamin.html.

 4. OWU obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 5. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 6. Osobę kontaktującą się z A-Z Color w imieniu Klienta poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klienta, zaś w szczególności do zmiany Zamówienia.

 7. A-Z Color zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego OWU.

 

Spis załączników:

 1. Wymagania techniczne dotyczące gotowych projektów,

 2. Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe,

 3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy.

 

 

Załącznik nr 1

do Ogólnych warunków umów

 A-Z COLOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

- Wymagania techniczne dotyczące gotowych projektów -

 

 1. Pliki powinny być zapisane w:
   Adobe  Illustrator
   lub  PDF  (w pełni edytowalny).

 2. Dołączone zdjęcia w formacie:
  tiff 
  lub psd  (na warstwach), w rozdzielczości minimum 300dpi.

 3. Czcionki powinny być zamienione na krzywe, bądź dołączone do projektu.

 4. Projekt powinien być dostosowany do wymiarów zgodnych z zamówieniem, uwzględniając 2 mm spad.

 5. Tryb kolorów to CMYK lub Grayscale oraz PANTONE® i PANTONE+®.

 6. Plik oraz wszystkie załączniki powinny być bez osadzonych profili i zalewkowania.

 7. Jeżeli projekt tego wymaga należy dołączyć schemat bieli, lakieru lub cold stamping’u.

 8. Zaprojektowany kod kreskowy powinien spełniać standardy GS1  .

 

 

Załącznik nr 2

do Ogólnych warunków umów

 A-Z COLOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

- Wzór Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe („Odpowiedź”) –

Ostrołęka, 2020-01-08

 

                               ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER […]

 

Dane kontrahenta

[…]

Przedmiot Zapytania ofertowego

[…]

Numer kalkulacji

[…]

Dane technologiczne

Maksymalna ilość wersji wyrobu .........................................................................

Surowiec ...............................................................................................................

Klej .......................................................................................................................

Uszlachetnianie ....................................................................................................

Kolory flexo .........................................................................................................

Rozmiar etykiety w obrysie prostokąta (szerokość x długość) ............................

Odstęp między etykietami na długości wstęgi .....................................................

Szerokość wstęgi ..................................................................................................

 

Oferowane ceny

Nakład

 

Cena za 1.000 szt.

 

 

Koszty dodatkowe

FORMY DRUKOWE

 

za 1 kolor

WYKROJNIKI

 

za 1 szt.

 

Opcjonalne koszty dodatkowe

Proof

 

za 1 szt.

Wydruk próbny

 

za 1 szt.

 

Ze względów technologicznych przyjmuje się tolerancję wielkości nakładów na poziomie +/- 10% przy zamówieniu powyżej 5000 sztuk.

Ze względów technologicznych przyjmuje się tolerancję wielkości nakładów na poziomie +/- 15% przy zamówieniu poniżej 5000 sztuk.

Do wszystkich cen podanych powyżej należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.

Proponowany termin realizacji:                           

Proponowany termin wznowienia druku:           

Sposób dostawy:                                                    

Warunki płatności:

                                                                                 

PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA PROSZĘ O PODANIE NUMERU ODPOWIEDZI

_________________________

Odpowiedź przygotował/a

Zasady realizacji usług zostały określone w „Ogólnych warunkach umów A-Z Color” dostępnym na stronie http://www.azcolor.com.pl. Przez złożenie Zamówienia (rozumianego jako zlecenie wykonania usług poligraficznych przez A-Z Color na warunkach określonych w niniejszej odpowiedzi na Zapytanie ofertowe) Klient oświadcza, że zapoznał się z „Ogólnymi warunkami umów A-Z Color”, akceptuje ich treść i wyraża zgodę na związanie postanowieniami „Ogólnych warunków umów A-Z Color”.

 

 

Załącznik nr 3

do Ogólnych warunków umów

 A-Z COLOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

- Wzór Formularza odstąpienia od Umowy –

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: A-Z Color spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Antonie, ul. Mazurska 88, 07-410 Antonie,

adres do zwrotu: [ulica, miejscowość, kod pocztowy]

e-mail kontaktowy:  [jeśli jest dostępny]

fax: [jeśli jest dostępny]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............…

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………….................................................................................................................................................................…………………….

 

– Imię i nazwisko/Firma Klienta: ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….............………

 

– Adres Klienta: ………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

 

– Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………...……………………………………………………….............……………………………………………………

 

– Data: …………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasi dostawcy

 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 7.jpg
 • 09.jpg
 • 08.jpg

A-Z COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
 

Tel.     +48 (29) 764-95-50

+48 (29) 764-95-51

 

E-mail:  azcolor@azcolor.com.pl

SPRAWDŹ GDZIE WYSYŁAMY PRODUKTY:

Kliknij na mapę