DRUKARNIA

język

Regulamin

REGULAMIN

OGÓLNYCH WARUNKÓW REALIZACJI USŁUG

 

 1. A-Z Color sp. z o.o.  sp. k. (dalej „A-Z Color”) świadczy na zlecenie Klientów usługi poligraficzne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, o ile indywidualnie uzgodnione warunki umowy  nie stanowią inaczej.

 2. Zapytanie ofertowe powinno określać szczegółowy opis zamawianych wyrobów poligraficznych, w tym ich ilość, rodzaj i wymiary, jak również oczekiwany termin realizacji zamówienia i sposób odbioru przez zamawiającego gotowych wyrobów. Do zapytania ofertowego mogą zostać również dołączone pliki zawierające materiały konieczne do wykonania wyrobów poligraficznych.

 3. Pliki, o których mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu, powinny spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu pt. „Wymagania techniczne dotyczące gotowych projektów”.

 4. W przypadku przesłania przez Klienta plików nie spełniających wymogów określonych w pkt 3 niniejszego Regulaminu, „A-Z Color” informuje o tym niezwłocznie Klienta.

 5. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa (autorskie, do znaków towarowych itp.) do materiałów służących realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia, w szczególności utrwalania i zwielokrotniania.  

 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku naruszenia ich praw, w szczególności dotyczących znaków towarowych, praw autorskich bądź innych praw.

 7.  „A-Z Color” udziela odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, określając na jakich warunkach oferta może zostać przyjęta, wskazując ewentualne zmiany lub zastrzeżenia co do jej treści oraz dokonując wyceny wyrobów poligraficznych wskazanych w zapytaniu ofertowym.

 8. Brak odpowiedzi „A-Z Color” w terminie określonym w pkt 7 niniejszego regulaminu na otrzymane zapytanie ofertowe, poczytuje się za brak przyjęcia przez „A-Z Color” oferty. Postanowienie niniejsze dotyczy również zapytań ofertowych składanych przez klientów pozostających w stałych stosunkach gospodarczych z „A-Z Color”.

 9. Wszelkie ewentualnie dokonywane przez „A-Z Color” korekty prac są przesyłane do Klienta celem ich akceptacji. 

 10. Umowa na wykonanie wyrobów poligraficznych zostaje zawarta z chwilą uzgodnienia przez zamawiającego i „A-Z Color” wszystkich istotnych warunków tej umowy, w tym w szczególności rodzaju i ilości zamówionych wyrobów poligraficznych, akceptacji przez zamawiającego projektów tych wyrobów, uzgodnienia wynagrodzenia należnego za ich wykonanie, terminu płatności wynagrodzenia, terminu realizacji zamówienia oraz sposobu odbioru wyrobów przez zamawiającego.

 11. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty zawarcia umowy, tj. uzgodnienia wszystkich warunków, o których mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu.

 12. „A-Z Color” wystawia faktury VAT. Do wynagrodzenia należnego „A-Z Color” doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Jeśli strony nie ustalą inaczej, pierwsze dwa zamówienia realizowane są na zasadzie faktury pro forma. Kolejne zamówienia z terminem płatności nie dłuższym niż 30 dni.

 13. Wydanie wykonanych wyrobów poligraficznych z magazynu „A-Z Color” zostaje każdorazowo potwierdzone listem przewozowym lub dokumentem „WZ” – wydanie zewnętrzne, w którym odnotowywany jest rodzaj, ilość i waga wykonanych wyrobów poligraficznych, data i godzina wydania oraz osoba lub podmiot odbierający te wyroby.

 14. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu (lub upoważnionej przez niego osobie trzeciej) wykonanych wyrobów poligraficznych lub powierzenia tych wyrobów przez „A-Z Color” przewoźnikowi lub spedytorowi w celu dostarczenia wyrobów Klientowi.

 15. Oryginał faktury VAT jest przesyłany Zamawiającemu listem poleconym lub pocztą e-mail na wskazany przez niego adres lub przekazywany osobiście Zamawiającemu.

 16. „A-Z Color” udziela 6-miesięcznej gwarancji na sleevy i 12-miesiecznej gwarancji na etykiety (liczone od daty produkcji). Warunkiem zachowania uprawnień gwarancyjnych jest przestrzeganie przez Zamawiającego warunków przechowywania produktów, udostępnionych przez „A-Z Color” na stronie: www.azcolor.com.pl/gwarancje. Kod dostępu do dokumentów udostępniany jest Zamawiającemu na jego indywidualny wniosek przesłany na adres e-mail kgolaszewska@azcolor.com.pl.

 17. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia ilościowego i jakościowego dostarczonych lub wydanych mu wyrobów poligraficznych. Termin na zgłoszenie reklamacji dotyczącej nieprawidłowej ilości wyrobów poligraficznych wynosi 14 dni od daty ich dostarczenia lub wydania Zamawiającemu. Po upływie tego terminu reklamacje w tym zakresie nie będą rozpatrywane.

 18. Termin na zgłoszenie reklamacji co do jakości wyrobów poligraficznych wynosi 14 dni od daty wykrycia przez Zamawiającego wadliwości tych wyrobów. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

 19. Ewentualne reklamacje muszą być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby „A-Z Color” lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: sbloch@azcolor.com.pl.

 20. W reklamacji należy wskazać opis zastrzeżeń co do jakości lub ilości wykonanych przez „A-Z Color” wyrobów poligraficznych, podać dokładną ilość i rodzaj wyrobów poligraficznych, których zastrzeżenia te dotyczą oraz wskazać czego domaga się reklamujący.

 21.  „A-Z Color” odpowiada na zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

 22. Z uwagi na różnice w sposobie wyświetlania kolorów na monitorach a technologią stosowaną w wydruku, brak zgodności kolorów pomiędzy otrzymanym wydrukiem a obrazem ekranowym nie może stanowić podstawy zgłoszenia reklamacji.

 23. Z uwagi na specyfikację maszyn poligraficznych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

  • dla flexo - delta 2-2,5,

  • różnice kolorystyczne dla farb CMYK - gęstość optyczna dla każdej farby w tolerancji D +/- 0,3,

  • różnice kolorystyczne dla farb Pantone - w tolerancji max. (Delta E) ΔE = 3,

  • różnice w spasowaniu kolorów druku - w tolerancji +/- 0,25mm,

  • różnice w spasowaniu cold stampingu względem elementów graficznych - w tolerancji +/- 0,5mm,

  • różnice w spasowaniu lakierów względem elementów graficznych - w tolerancji +/- 0,5mm,

  • różnice w spasowaniu wykrawania - w tolerancji +/- 0,5mm,

  • różnice w połysku lakierów  - w tolerancji +/- 20%,

  • ze względów technologicznych przyjmuje się tolerancję wielkości nakładów na poziomie +/- 10% przy zamówieniu powyżej 5 000 sztuk i  +/- 15% przy zamówieniu poniżej  5 000 sztuk.

  Odchylenia te nie mogą stanowić podstawy zgłoszenia reklamacji.

 24. Reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłki zawierającej wyroby poligraficzne zostaną rozpatrzone przez „A-Z Color” na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Zamawiającego wspólnie z przewoźnikiem przy odbiorze przesyłki. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzonej przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględniania reklamacji przez „A-Z Color”.

 25. „A-Z Color” nie odpowiada za treść przesyłanych przez Klienta – Zamawiającego materiałów do wykonania wyrobów poligraficznych, w szczególności nie odpowiada za ewentualne błędy merytoryczne, ortograficzne, składniowe jak również niezgodne z obowiązującymi normami wielkości czcionek, prawidłowość umieszczonych piktogramów, kodów kreskowych itp.

 26.  „A-Z Color” przysługuje prawo odmowy realizacji zlecenia zawierającego treści niezgodne z obowiązującym prawem bądź naruszające normy obyczajowe.

 27. „A-Z Color” nie archiwizuje plików graficznych przesłanych przez Zamawiającego, są one usuwane po 18 miesiącach od zrealizowania ostatniego zamówienia.

 28. W przypadku wykonania wyrobów poligraficznych przy zastosowaniu płyt polimerowych, są one przechowywane przez „A-Z Color” przez okres 18 miesięcy od daty złożenia ostatniego zamówienia wykonanego z danej płyty. 

 29. Drukarnia może na pisemne zlecenie Klienta wykonać projekt graficzny. Koszty związane z wykonaniem projektu oraz warunki przeniesienia praw do jego eksploatacji ustalane będą w odrębnej umowie.

 30. „A-Z Color”, na zlecenie Zamawiającego, może wykonać przedruk próbny lub wydruk Proof, zakres tych usług oraz koszty z nimi związane każdorazowo będą ustalane indywidualnie z Zamawiającym.

 31. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców.

 32. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy o dzieło.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wymagania techniczne dotyczące gotowych projektów.

Pliki projektu powinny być zapisane w jednym z programów:

 • Adobe Illustrator     

 • Adobe Photoshop   

 • Corel Draw              

 

Dodatkowo do podglądu pracy - projekt zapisany w postaci pliku *JPG lub *PDF

Tekst:

Projekt powinien zostać zapisany w wersji z tekstem zamienionym na krzywe.

Teksty powinny być nałożone w programie do grafiki wektorowej, a nie zapisane jako bitmapa w Photoshopie ani innym programie do grafiki rastrowej (krawędzie czcionek są wtedy nieostre "spikselowane").

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi dostawcy

 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 7.jpg
 • 09.jpg
 • 08.jpg

A-Z COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
 

Tel.     +48 (29) 764-95-50

+48 (29) 764-95-51

 

E-mail:  azcolor@azcolor.com.pl

SPRAWDŹ GDZIE WYSYŁAMY PRODUKTY:

Kliknij na mapę